همکاری با ویرا
همکاری با ویرا

ﺗﯿﻢ وﯾﺮا ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺟﻮان و ﻣﺸﺘﺎق ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ ، ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺮﻓﻪ اﯾﯽ و ﭼﺎﻟﺶ ﻃﻠﺐ ﻣﺎ ﺟﺪا از اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪ اﯾﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺬﯾﺮای اﻓﺮاد ﻣﺸﺘﺎق ﻧﻮآوری و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ ، ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺟﺪا از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ درآﻣﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ روﺣﯿﻪ و اﻧﮕﯿﺰه ﻟﺎزم را ﺑﺮای ﺷﺨﺺ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و آرزوﻫﺎی ﺧﻮد در زﻧﺪﮔﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .
ﻣﺎ در ﺗﯿﻢ وﯾﺮا ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻮآوری ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺴﯿﺮﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﻐﻪ ، ﺑﺎﻫﻮش و ﭘﺮ ﺗﻠﺎش را در ﺣﻮزه ﮐﺎری ﺧﻮدﻣﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﮔﺮ اﺳﺘﻌﺪادی دارﯾﺪ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﮐﻨﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ
ﭘﺲ اﮔﺮ آرزوﯾﯽ دارﯾﺪ و دﻧﺒﺎل ﻓﺮﺻﺖ و ﭼﺎﻟﺶ در ﯾﮑﯽ از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﺎری ﺗﯿﻢ وﯾﺮا ﻫﺴﺘﯿﺪ اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻢ راﺳﺘﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﯿﻢ


ارسال رزومه
آپلود رزومه